Hvad er rekonstruktion?

Meningen med at indføre rekonstruktion i konkursloven var at give nødlidende virksomheder et ”pusterum” under kontrollerede forhold

Med den nye konkurslov ophører ”betalingsstandsning” hvilket for mange var et odiøst ord. Baggrunden til det er sikkert også, at alt for mange betalingsstandsninger hidtil er endt i konkurs i stedet for at sikre overlevelse.

Meningen med at indføre rekonstruktion i konkursloven var at give nødlidende virksomheder et ”pusterum” under kontrollerede forhold, mens skifteretten undersøger, om der kan laves en plan med en samlet ordning med kreditorerne, således virksomheden kan videreføres.

En sådan plan indeholder næsten altid en nedskrivning af virksomheds kreditorgæld, der som regel består af leverandørgæld, men i visse tilfælde også af gæld til pengeinstitutter og gæld til realkreditforeninger.

Hvornår laves en rekonstruktion?

De fleste nødlidende virksomheder kan reddes af rekonstruktion. Problemet er bare, at mange vil ikke erkende, det kan gå - eller at det går - den gale vej, men arbejder som en besat på at få det til at køre, alt imens virksomhedens overlevelsesmuligheder forringes dag for dag.  - I stedet for på det man helst vil og kan, nemlig: at arbejde med biler.

Viser det sig, at en rekonstruktion er den eneste redning, betyder en hurtig indsats:

  • at man kan koncentrere sig fuldt ud om det daglige arbejde,
  • at gældsættelsen ikke må forøges mere,
  • at aktivernes værdi ikke forringes unødvendigt,
  • at alle kreditorerne kan ligestilles,
  • at ingen kan foretage udlæg eller begære konkurs i rekonstruktionsperioden.

Derfor kan det ikke tydeligt nok pointeres, at en hurtig indsats er af største betydning.

Hvordan laves en rekonstruktionsbehandling?

Som tidligere kan du selv eller din rådgiver begære om rekonstruktionsbehandling til skifteretten. Efter den nye konkurslov kan nu selv simple kreditorer anmode om en rekonstruktion.

Tilladelse til en rekonstruktion giver 3 måneders frist til at udarbejde en reorganiseringsplan.

En rekonstruktion skal ikke annonceres, men der skal udsendes en meddelelse til alle fordringshaverne, og som skal indeholdende alle de oplysninger konkursloven kræver omkring rekonstruktionsbehandlingen. Foruden en eller flere rekonstruktører er der desuden en regnskabs-kyndig tillidsmand, der normalt vil være en revisor.

Iflg. konkursloven kan skyldneren anmode om, at der desuden medvirker en fagkyndig tillidsmand, der er beskikket af Domstolsstyrelsen. Disse personer udarbejder i fællesskab en total status over alle virksomhedens aktiver og passiver. Med denne status som baggrund kan der beregnes, hvor stort beløb der er tilbage til kreditorerne.
 
Den tilsynsførende rekonstruktør, den regnskabskyndige tillidsmand samt den fagkyndige tillidsmand skal sammen med virksomhedens ledelse yderligere udarbejde et budget over den fremtidige drift, og dette budget skal overfor skifteretten kunne sandsynliggøre, at virksomheden kan videreføres på et fornuftigt grundlag. Først da er der muligheder for at opnå en akkord.

Med skifterettens registrering af rekonstruktion som fristdag, (skæringsdag), må virksomheden drives på sædvanlig måde, under forudsætning af at driften er overskudsgivende. Dog må der ikke foretages dispositioner af væsentlig betydning uden den tilsynsførende rekonstruktørs samtykke.

Vigtigt

Ligesom man skal være hurtigt til at beslutte, om der skal laves betalingsstandsning, er det lige så vigtigt, at en rekonstruktionsperiode bliver så kort som muligt. Begge dele er helt afgørende for, at et reorganisationsresultat bliver optimalt, og at reorganiseringen i det hele taget kan gennemføres. Det medfører for det første, at kreditorerne får det mest mulige af deres tilgodehavende, og for det andet at virksomheden får de bedste betingelser for at fortsætte driften efter en eventuel akkordordning.

VILY NISSEN er din tillidsmand

Føler du, din virksomhed kan komme i vanskeligheder – eller allerede er kommet i vanskeligheder – er du altid velkommen at kontakte os. Villy Nissen er siden 1992 været beskikket af Domstolsstyrelsen som fagkyndig tillidsmand for autobranchen. Vi har hjulpet adskillige virksomhedsejere med et godt resultat. Kontakten koster kun en telefonsamtale, og det foregår under fuld diskretion.

Beskikket af Domstolsstyrelsen

Villy Nissen har siden 1992, været beskikket af Domstolsstyrelsen som fagkyndig tillidsmand for autobranchen ved akkordforhandlinger.

Ansvarsfraskrivelse

VILLY NISSEN ApS har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne på sitet er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager sig intet ansvar for fejl, stavefejl og udeladelser. VILLY NISSEN ApS er heller ikke ansvarlig for hensigtsmæssigheden af oplysningerne og indholdet på sitet.