Tidsvarende bestyrelsesarbejde er kritisk

Sammensæt bestyrelsen på en sådan måde, at den kan løse de nødvendige opgaver.

Mange virksomheder i autobranchen er stiftet som et aktieselskab eller anpartsselskab, og et selskab er en selvstændig juridisk "person", der ledes af en bestyrelse og en direktion:

Om bestyrelsen - Bestyrelsen, der har det overordnede ansvar for myndighederne og aktionærerne. Bestyrelsen skal være fremsynet og revidere selskabets målsætning, således at den hele tiden er up-to-date. Følg og læs eventuelt mere om bestyrelsens 10 bud her.

Om direktionen - Direktionen, der overfor bestyrelsen har ansvaret for at drive selskabet efter den målsætning, der er fastlagt af bestyrelsen.

Hvorledes et selskab definerer og lever op til henholdsvis bestyrelses- og direktionsansvaret, er mange gange afhængig af virksomhedens størrelse og måske også af én eller anden speciel grund til, at selskabet blev stiftet.

Det er meget vigtigt, en selskabsbestyrelse bliver sammensat på en sådan måde, at den kan løse de nødvendige opgaver. I autobranchen er der er dog stadigvæk mange selskaber, der fungerer med en såkaldt "familie/tantebestyrelse". I den forbindelse har jeg - som beskikket af Domstolsstyrelsen som tillidsmand for autobranchen - ved flere lejligheder set regnskaber fra selskaber med negative driftsresultater. Næsten hver gang på grund af fejl, der burde kunne være konstateret og rettet på et langt tidligere tidspunkt, såfremt der havde været en optimal fungerende bestyrelse. Heldigvis ser det ud til, at det meste bestyrelsesarbejde gøres mere intensivt, men det er også nødvendigt. Alle ved, at strukturen i autobranchen er ved at blive ændret, og der vil sikkert ske meget endnu. Det kræver, at bestyrelsen kan sikre fornyelse og dynamik, og det skal ske med en meget strategisk planlægning af bestyrelsens arbejde.

En virksomhed kræver en stærk direktion, men det kræver til gengæld også en stærk bestyrelse for at skabe en god balance mellem bestyrelse og direktion. En stærk bestyrelse består af det nødvendige antal medlemmer, hvoraf følgende poster er vigtige at få besat af kompetente personer:

  • En bestyrelsesformand der ser efter, at bestyrelsens arbejde bliver korrekt udført, og som kan være koordinator mellem bestyrelsen, direktionen og virksomhedens ledere.
  • Et bestyrelsesmedlem der kan analysere virksomhedens driftsresultater både hvad angår salgsafdeling, værksted, lager og administration.
  • Et bestyrelsesmedlem der kan varetage de lovmæssige aspekter så som miljø, skat, moms osv.
  • Og måske som noget nyt: Et bestyrelsesmedlem der "har fod" på den teknologiske udvikling.

Sammensætningen af bestyrelsen skal gerne være af en sådan beskaffenhed, at der skal kunne skabes en saglig og detaljeret debat ved bestyrelsesmøderne.

Når vi bruger overskriften "BESTYRELSESARBEJDE I ÅR 2016", er det med det formål at gøre opmærksom på, at de fleste virksomheder - det gælder også i autobranchen - står foran store strukturforandringer på grund af den udvikling, der foregår og som fortsætter de kommende år. Mange selskabsbestyrelser i autobranchen er fuldt ud kompetente til at kunne klare de fremtidige opgaver. Der er dog ligeså mange selskaber og virksomhedsledelser, der burde være opmærksom på sammensætningen af deres bestyrelse, og overveje om der eventuelt burde foretages udskiftninger eller komplettere nogle af bestyrelsesposterne.

Beskikket af Domstolsstyrelsen

Villy Nissen har siden 1992, været beskikket af Domstolsstyrelsen som fagkyndig tillidsmand for autobranchen ved akkordforhandlinger.

Ansvarsfraskrivelse

VILLY NISSEN ApS har efter bedste evne bestræbt sig på at sikre, at oplysningerne på sitet er fuldstændige og korrekte, men kan ikke garantere dette og påtager sig intet ansvar for fejl, stavefejl og udeladelser. VILLY NISSEN ApS er heller ikke ansvarlig for hensigtsmæssigheden af oplysningerne og indholdet på sitet.